Novinky

Silnice I/11 | Opava, severní obchvat - východní část

2. 3. 2017
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část.

 

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 6. března za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část. „Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat města, dojde k výraznému snížení vlivů dopravy na okolí stávajících komunikací.

Navrhovaný obchvat přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu“, uvedl k zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu Severního obchvatu Opavy přinesly v mnoha směrech překvapivé a neočekávané výsledky. Doposud zjištěné doklady sídelních aktivit v podstatě od mladší doby kamenné (neolitu) až po dobu římskou upozorňují na jedinečnost zkoumané sídelní oblasti; takovéto kontinuální osídlení zaznamenáváme v rámci českých zemí jen velmi ojediněle.

K cenným poznatkům přispělo např. i odkrytí unikátního kostrového pohřebiště vybaveného keramickými nádobami a silicitovými nástroji z konce eneolitu a starší doby bronzové (cca 2 000 př. n. l.), jež náleží na našem území k ojedinělým jevům. Je značná pravděpodobnost, že budoucí odkryvy přinesou další zásadní objevy, jež dále rozšíří naše znalosti o pravěkém, ale i středověkém vývoji tohoto regionu.

Na ploše stavby I/11 Opava, severní obchvat – východní část byl proveden komplexní plošný pyrotechnický průzkum s ohledem na skutečnost, že se jedná o lokalitu, kde proběhla největší válečná operace 2. světové války v ČR. Tomu odpovídá i četnost kovových nálezů nebezpečné povahy.

V úseku obchodního domu Kaufland a vodoteče byla nalezena nevybuchlá munice v počtu 9 ks dělostřeleckých granátů ráže 75 mm včetně nábojnic, 1 ks dělostřeleckého granátu ráže 75 mm, 2 ks ručního protitankového granátu. Byla nalezena i jedna nábojnice protileteckého kanónu Flak ráže 88 mm. Veškerá nalezená munice byla předána policejnímu pyrotechnikovi na likvidaci, vše bylo zadokumentováno a zapsáno v knize nálezů nevybuchlé munice.

Při provádění prací bylo postupováno dle osvědčené metodiky a Technologického postupu schváleného Policií ČR. Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.