20. 3. 2018
 
Postup výstavby I/11 Opava, severní obchvat – východní část.
7. 3. 2017
 
Silnice za necelých 410 milionů má být dokončena za 34 měsíců.

STAVBA

NOVINKY

 • Postup výstavby I/11 Opava, severní obchvat – východní část.

  19. 3. 2018
  Postup výstavby I/11 Opava, severní obchvat – východní část.
  více  
 • Silničáři vystřídali archeology, část severního obchvatu uleví Opavě

  7. 3. 2017
  Silnice za necelých 410 milionů má být dokončena za 34 měsíců.
  více  
 • Východní část obchvatu Opavy dostala zelenou

  6. 3. 2017
  Zástupci ŘSD, kraje a dodavatelů zahájili stavbu.

ÚČEL STAVBY

Přeložka Silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy.

Stavba přímo navazuje na připravovanou stavbu „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“. Na konci stavby se napojuje na realizovanou stavbu „Silnice I/11 a I/56 Opava, spojka S1“ a také by měla navazovat na výhledovou přeložku čtyřpruhové komunikace I/56 Opava–Ostrava. Připravovaná stavba silnice „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ měří 1627 m a je navržena v kategorii S 11,5/80 jako pravá polovina výhledového čtyřpruhu S 24,5/100.

Samotná stavba navazuje na tzv. střední městský okruh, tj. stavba „Silnice I/11 Opava – prodloužená Rolnická“. Pomocí ulic Rolnická a prodloužená Mostní bude přes okružní křižovatku Mostní se silnicí III/01129 a rampy 12 propojena s hlavní trasou severního obchvatu. Toto napojení bude tvořit hlavní příjezd ve směru od západu do doby zprovoznění stavby „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“. Rampa 12 je součástí budoucí MÚK Opava-sever s přeložkou silnice III/01129 a prodlouženou ulicí Mostní. Tvar křižovatky byl navržen jako trubkovitý. Samotná hlavní trasa začíná v km 1,220 na budoucí MÚK Opava-sever.

Odtud obchvat pokračuje nejprve v krátkém zářezu, který přechází do náspu. V km 1,658 je přes ulici Hillova navržen jednopolový most o rozpětí 18 m. Trasa pokračuje severně kolem sluneční elektrárny. Poté přechází do pravostranného oblouku R=1950 m, stále je vedena po náspu k mostu přes místní komunikaci a silnici I/46 v km 2,507–2,622 o rozpětí 20 + 2 x 27,85 + 22 + 17,3, který je navržen jako dvoutrámová konstrukce.

Trasa dále prochází po náspu mezi Kauflandem a areálem zemědělského družstva, kde v km 2,975 končí a navazuje rampa 1 budoucí MÚK Opava-východ s přeložkou silnice I/56. Na hlavní trase bude provedeno rozšíření vozovky o odbočovací pruh. Pomocí Rampy 1 budou obchvat dlouhodobě propojen s okružní křižovatkou Kateřinský uzel, kde navazuje na již provozovaný úsek spojky S1. Vozovka je navržena jako asfaltobetonová celkové tloušťky 590 mm. Asfaltobetonový kryt je navržen jako čtyřvrstvý o tloušťce 240 mm. Pro ochranu obyvatel před hlukem budou postaveny na hlavní trase dvě protihlukové stěny o výšce 4 m a celkové délky 866 m. A další protihluková stěna je navržena na prodloužené Mostní taktéž o výšce 4 m a délce 175 m.

Silnice I/11 tvoří důležitou silniční tepnu Moravskoslezského kraje, proto bylo rozhodnuto ji zkapacitnit. Silnice I/11 je plánována ve čtyřproudovém uspořádání v úseku Opava – Ostrava (D1, D56) – Havířov – Prostřední Suchá – Třanovice – D48 – Tošanovice – Hnojník – Nebory – Třinec – Bystřice – st. hranice, kde naváže na slovenskou R5. Silnice I/11 spolu se silnicí I/57 tvoří větev tzv. Slezský kříž vedoucí v trase Polsko – Bartultovice – Krnov – Opava – Ostrava – Havířov – Třinec – Jablunkov – Slovensko. Dalšími větvemi jsou dálnice D1 a D48.

Čtyřproudová silnice bude začínat za Opavou a odtud povede do Komárova, kde se napojí na již postavený úsek kolem Mokrých Lazců, přes Velkou Polom na hranice okresu Opava. Od hranice okresu na začátek Rudné ulice v Ostravě bude postavena nová silnice o délce deviti kilometrů, v kategorii S 24,5. Komunikační systém města Opavy je charakteristický svým vějířovitým uspořádáním. Páteřními komunikacemi tohoto systému jsou silnice I/11, I/46, I/56 a I /57, které ve stávajícím uspořádání zavádějí veškerou tranzitní dopravu do centra města.

Tam na neúplném vnitřním městském okruhu dochází k distribuci tranzitní dopravy mezi uvedenými komunikacemi. Tato skutečnost způsobuje, že kapacita městského okruhu je již téměř vyčerpána, dochází zde k nežádoucím kongescím, ale zejména k velmi výraznému negativnímu ovlivnění životního prostředí. Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat města, dojde k výraznému snížení vlivů dopravy na okolí stávajících komunikací. Navrhovaný obchvat přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.
Na stavbu „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ byla dle platné legislativy zpracována dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí. Stavba byly procesem EIA posouzena a jsou k ní vydána stanoviska MŽP ČR. Podmínky, které jsou pro stavbu stanovisky MŽP stanoveny, jsou v rámci dalších stupňů přípravy plně respektovány. Realizací této stavby bude dosaženo výrazného zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Přeložka silnice I/11 do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části Opavy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o obchvat města, dojde k výraznému snížení vlivů dopravy na okolí a životní prostředí stávajících komunikací. Navrhovaný obchvat přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Pro ochranu obyvatel před hlukem budou postaveny na hlavní trase dvě protihlukové stěny o výšce 4 m a celkové délky 866 m. A další protihluková stěna je navržena na prodloužené Mostní taktéž o výšce 4 m a délce 175 m.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 25.5. 2017

V současné době se dokončuje majetkoprávní příprava stavby. Vypořádáno je 208 vlastníků pozemků potřebných pro stavbu z celkových 209. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno 02/2017. Stavbu zrealizuje Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část (Správce společnosti: M-SILNICE a.s., Společník: KARETA s.r.o., a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Délka výstavby je plánována na 34 měsíců. Projekt na spolufinancování OPD byl schválen na MD, rámcová smlouva byla podepsána 10.8.2017. V 08/2017 byly získány v dražbě zbývající pozemky ve prospěch ŘSD, je vypořádáno 209 vlastníků pozemků potřebných pro stavbu. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 6. března 2017 za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, hejtmana Moravskoslezkého kraje Ivo Vondráka, generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy a mnoha dalších hostů. V 04/2017 schválen harmonogram, v 11/2017 1. aktualizace harmonogramu.
 
EIA ZP UR SP VZ ZS UP
04/2002 07/2024 08/2007 03/2010 12/2015 03/2017 01/2020

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše